මොස්කව් නුවර වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් සමග සුහද හමුවක් පසුගිය සිකුරාදා (ජනවාර් 22 දා) ශ්‍රී ලංකා තානාපති නිල නිවසේදී තානාපති වෛද්‍ය සමන් වීරසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණි.

Ambassador Dr. Saman Weerasinghe called on Prof. Vladimir Filippov, Rector of the People’s Friendship University of Russia today, 20 January 2016.
The University, formerly known as People’s Friendship University named after Patrice Lumumba, is a pioneer educational institute in the USSR and Russia.

H.E. Dr. Saman Weerasinghe, Ambassador of Sri Lanka to the Russian Federation called on H.E. Igor Petrishenko, Ambassador of the Republic of Belarus to the Russian Federation on 18 December 2015.
Congratulating Ambassador Dr. Weerasinghe on his new assignment, Ambassador Petrishenko noted that Belarus and Sri Lanka have had very close relations since the establishment of diplomatic relations 15 years ago.